Ako dosiahnuť kvalitu vody, ktorú stanovuje nová smernica EÚ?

Vedeli ste o novej smernici, ktorá sprísňuje predošlé normy týkajúce sa pitnej vody? Prečítajte si najdôležitejšie detaily a efektívne riešenie.

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2020/2184 zo 16. decembra 2020 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu sprísňuje pravidelnú kontrolu účinnosti separácie pevnej formy.

Prevádzkovateľ najnovšie musí monitorovať aj parameter „zákal“ upravenej vody.

V jeho prípade je nutné spĺňať nasledovnú, výrazne sprísnenú, referenčnú hodnotu (neuplatňuje sa na zdroje podzemných vôd, v prípade ktorých je zákal spôsobený železom a mangánom):

Zákal 0,3 NTU u 95 % vzoriek, pričom žiadna nepresahuje 1 NTU

Túto novú smernicu má Slovenská republika povinnosť implementovať už do desiatich rokov. Prevažná väčšina úpravní vôd na Slovensku však nedisponuje takým separačným stupňom, ktorý by dokázal splniť vyššie uvedenú požiadavku.

Preto bude absolútne nevyhnutná ich modernizácia. Vzhľadom na relatívne krátky implementačný čas a vysoký počet úpravní, ktoré budú vyžadovať modernizáciu technológie, je nevyhnutné začať bezodkladne s ich postupnou rekonštrukciou.

Ultrafiltrácia - najmodernejšie riešenie šetriace náklady.

Analýzou všetkých riešení aktuálne dostupných na trhu je možné zistiť, že najvhodnejším technologickým zariadením na tento účel je ultrafiltrácia.

Ultrafiltrácia zaručuje zákal upravenej vody pod 0,2 NTU.

PRAKTIKPUMP má za sebou množstvo úspešných realizácií komplexnej inštalácie tejto modernej technológie od návrhu stavby, cez kompletizáciu samotnej ultrafiltrácie, až po kolaudáciu.

Máme tak skvelú možnosť prístupu k empirickým dátam. Môžme si tak analýzou overiť jej účinnosť v reálnych podmienkach.

Dlhododobé pozorovania zákalu upravenej vody z nami realizovaných úpravní vôd obsahujúcich ultrafiltráciu vykazujú hodnoty často pod detekčný limit meracích prístrojov.

Ultrafiltrácia je neselektívna metóda separácie nerozpustených látok prítomných vo vode. To znamená, že látky väčšie ako 0,03 mikrónov sú efektívne zachytené a nepreniknú do upravenej vody. Tento faktor poskytuje veľmi vysokú mieru záruky kvality vody.

Kvalita upravenej vody je nezávislá od veľkosti zákalu surovej vody, t.j. zostáva nezmenená aj pri zvyšujúcom sa zákale, čo sa nedá povedať o úprave vody pomocou pieskových filtrov.

Medzi ďalšie nepochybné výhody ultrafiltrácie oproti iným riešeniam, napríklad reverznej osmóze patrí fakt, že ide o sústavu fungujúcu pod nízkym tlakom. To so sebou prináša značné šetrenie nákladov na elektrickú energiu.

Niekedy je dokonca možné využiť prirodzený tlak vodného zdroja a nie je tak nutné využitie čerpadiel.

Reverzná osmóza funguje pod vysokým tlakom a jej súčasťou sú citlivé membrány s jemnou štruktúrou. Spotrebuje tak oveľa viac elektrickej energie a z pitnej vody je odstránený celý profil minerálnych látok a stopových prvkov dôležitých pre ľudský organizmus. Rovnako je z pohľadu nákladov náročnejšia na servis a prípadné poruchy.

To je príklad viacerých dôvodov, prečo na dosiahnutie parametrov pitnej vody požadovaných Smernicou Európskeho parlamentu a rady EÚ jednoznačne odporúčame využitie systému ultrafiltrácie.

V PRAKTIKPUMP Vám radi poskytneme profesionálnu úvodnú konzultáciu a navrhneme ďalší postup.

Predtým, ako nás budete kontaktovať, odporúčame Vám pozrieť si niektoré z našich realizácií najmodernejšej technológie ultrafiltrácie pitnej vody.

Napríklad na Štrbskom Plese, alebo pre obec Čierny Balog.

Pre ďalšie informácie môžte kontaktovať náš tím na telefónnom čísle 0800 22 10 50, alebo prostredníctvom emailu predaj@praktikpump.sk