Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

Spoločnosť Praktikpump, s.r.o. navrhla, vyhotovila a uviedla do prevádzky najprogresívnejšiu technológiu na trhu na odstraňovanie zákalu, mikroorganizmov, nerozpustených a koloidných častíc pomocou ultrafiltrácie.

✔ Rekonštrukcia existujúcej úpravne vody na Štrbskom Plese za použitia najmodernejších  technológii s ohľadom na zdroj pitnej vody – miestny potok.

✔Zabezpečenie vysokej kvality pitnej vody použitím ultrafiltračnej technológie aj pri vysokých zákaloch

✔Zabezpečenie stabilnej kvality upravenej vody nezávislej od kvality surovej vody

✔Vysoká miera retencie baktérií > 99,9999% a vírusov > 99,99%, čím sa zabezpečuje kompletná bariéra proti baktériám, vírusom a suspendovaným časticiam.

✔Redukcia zákalu na hodnoty nižšie ako 0,2 NTU

✔Jednoduché rozširovanie kapacity úpravne vďaka modulárnemu systému

Riešenie

Úlohou navrhovanej technológie úpravy vody je zabezpečiť vysokú kvalitu dodávanej pitnej vody pri čo najvyššej miere automatizácie. Tieto parametre sú dosiahnuté použitím najmodernejších technológií v oblasti vodného hospodárstva, preto bola ako hlavný technologický prvok navrhnutá ultrafiltrácia kvôli svojim bezkonkurenčným separačným vlastnostiam popísaným vyššie.

Technológia úpravy vody je umiestnená do zrekonštruovaného objektu existujúcej úpravne vody. Je navrhnutá na nominálny výkon 10,0 l/s. Skladá sa z ôsmich identických membránových modulov spojených paralelne spolu do UF jednotky s maximálnym výkonom 11,3 l/s. Výkon úpravne vody je riadený podľa spotreby vo vodojeme. Riadiaci systém prepína prevádzkový mód vždy podľa aktuálnej hladiny vody vo vodojeme, aktuálnej spotreby vody a turbidity surovej vody.

„Technológia je plne automatická. Jednotlivé prevádzkové stavy (filtrácia, regenerácia, test integrity membrán) sú vykonávané automaticky pomocou PLC na základe monitorovaných veličín: tlakov, teploty, prietoku, apod.“

Výhody nášho riešenia

Rekonštrukcia úpravne vody pomocou ultrafiltrácie je najvhodnejším riešením vďaka tomu, že kvalita vyprodukovanej vody dosahuje súčasné, ale aj predpokladané budúce požiadavky na pitnú vodu. I napriek tomu, že sa na trhu ponúka široké spektrum polymérnych UF membrán, hydrifilizovaný Polyvinylidénfluorid (H-PVDF) od PRAKTIKPUMP, s.r.o. vykazuje bezkonkurenčné fyzikálno-chemické vlastnosti, ktoré zvyšujú životnosť zariadenia, a zároveň znižujú frekvenciu a náročnosť prania ultrafiltra.