0800 22 10 50 predaj@praktikpump.sk
Naše referencie O spoločnosti Kontakt English
PRAKTIKPUMP logo

Prečerpávacie stanice odpadových vôd

Prečerpávacie stanice (PČS) odpadových vôd sú súčasťou kanalizácie a používajú sa na čerpanie vody z nižšie položených miest do vyššie uloženého gravitačného systému, zvyčajne s odtokom do Čistiarne odpadových vôd (ČOV). Čerpacie stanice odpadových vôd sú vo všeobecnosti vyhotovené podľa STN EN 752 a spĺňajú požiadavky STN EN 16932 – "Systémy stôk a kanalizačných potrubí mimo budov. Čerpacie systémy".

Celková koncepcia PČS závisí od jej veľkosti a rozloženia, druhu a typu čerpadiel, spôsobu zabezpečenia a podobne. Rovnako túto koncepciu ovplyvňuje aj mnoho lokálnych faktorov súvisiacich s miestom osadenia stanice.

Popis prečerpávacích staníc

 • Prečerpávacie stanice vždy prispôsobujeme maximálnemu možnému prítoku odpadových vôd, profilu terénu a dopravnej výške.
 • V spádovej oblasti miestnej ČOV je potrebné vždy prispôsobiť PČS vo vzťahu k projektovanej hydraulickej záťaži danej ČOV.
 • Z dôvodu častého upchávania čerpadiel používame kalové čerpadlá s jednolopatkovým skrutkovicovým obežným kolesom typu SPIRAM, s minimálnou priechodnosťou cca 60 mm (sférická). Jediná lopatka obežného kolesa vytvorí kanál, ktorým bez upchatia prejdú nie len pevné častice veľkých priemerov, ale aj dĺžok (menšia sférická priechodnosť alebo rezacie (drviace) zariadenie čerpadla často vedú k upchatiu výtlačného potrubia a tvorbe usadenín (pomletý materiál rovnako spôsobuje značné problémy pre ČOV)).
 • Výkon čerpadiel navrhujeme vždy s dostatočnou rezervou (prečerpávané množstvo a výkon elektromotora).
 • Pre kontinuálne meranie hladín v šachte používame tlakový snímač (v prípade požiadavky ultrazvukový snímač) a pre alarmové hlásenie, resp. analógové riadenie plavákové spínače (chránenie čerpadiel proti chodu na sucho).
 • V prípade požiadavky je možné ochranu čerpadiel proti chodu na sucho vypnúť a šachtu vyčerpať do úplného dna (eliminácia tvorby ,,koláču“ na hladine). Druhou alternatívou je použitie systému predrotácie umiestneného na dne šachty.
 • Na výtlačnej vetve v prípade požiadavky inštalujeme čistiaci kus s bajonetovou rýchlospojkou pre možnosť čistenia potrubného systému.
 • Do prečerpávacej stanice v prípade požiadavky umiestňujeme nútenú ventiláciu (odvetranie) z priestoru šachty.
 • Vedenia el. káblov medzi vnútorným priestorom PČS a vonkajším elektro rozvádzačom vyhotovujeme plynotesné a to z dôvodu možnosti úniku pachov z čerpacej stanice do rozvádzača, čo spôsobuje poškodenie vnútornej elektrovýzbroje. V prípade požiadavky je možnosť montáže tzv. pachovej uzávierky (prepojovacej skrinky).
 • PČS sa vyhotovujú so zabezpečením pred nebezpečenstvom vniknutia, resp. krádeže.

Strojno-technologické vybavenie

Hlavným zariadením PČS sú čerpacie agregáty, ktoré spĺňajú požiadavky stabilného chodu bez upchatia, vysokej účinnosti pre nízke prevádzkové náklady a disponujú vysokým bezpečnostným faktorom pre dlhodobú životnosť.

Vybavenie čerpacej stanice:

 • Odstredivé čerpadlá s jednolopatkovým skrutkovicovým obežným kolesom SPIRAM + príslušenstvo (vďaka obežnému kolesu s jedinou lopatkou sa dosahuje nie len najväčšia priechodnosť (sférická) pevných častíc veľkých priemerov, ale aj dĺžok, čo dovoľuje čerpať vláknité častice alebo napríklad dlhé textílie a pod. Robustná konštrukcia podľa noriem ISO 5199 a s účinnosťami až do 91% dosahuje minimálne prevádzkové náklady).
 • Guľové spätné klapky
 • Nožové uzatváracie ventily pre odpadovú vodu
 • Potrubný systém (nerez., HDPE, PP,...)
 • Prietokomer (v prípade požiadavky)
 • Čistiaci medzikus (v prípade požiadavky)
 • Odvzdušňovací ventil (v prípade potreby)
 • Predrotácia (v prípade požiadavky)

*V prípade, že ide o rekonštrukciu pôvodnej čerpacej stanice s malým priemerom výtlačného potrubia (napr. DN50) a výmenu potrubia nie je možné vykonať, inštalujú sa čerpadlá TSURUMI rady C so sekaco-trhacím zariadením. Spojenie polootvoreného obežného kolesa s vysokou priechonosťou (min. 27 mm) s trhaco-sekacím zariadením zabezpečuje rozmotanie pevnej častice tak, aby ju bolo možné prečerpať, avšak nespôsobuje jej úplné rozomletie. Čerpadlá TSURUMI s patentovaným systémom pre možnosť chodu na sucho sú vysoko spoľahlivé a v porovnaní s klasickými čerpadlami s rezacím zariadením s rádovo niekoľko násobne vyššou životnosťou. 

Elektrické vybavenie 

 • Elektrický rozvádzač pre ovládanie čerpadiel v osobitnej skrini mimo šachty (v prípade požiadavky + prepojovacia pachová skrinka), s krytím minimálne IP54 a uzamykateľnými dvierkami, za ktorými sa nachádza ovládací panel, elektrovýzbroj rozvádzača, prípadne telemetria. Ovládanie čerpacej stanice miestne/diaľkovo so signalizáciou jednotlivých stavov.
 • Meranie stavu hladiny pre ovládanie prečerpávacej stanice v závislosti na stave hladiny (zdvojené hladinové meranie: kontinuálne meranie-analógový senzor (tlakový, v prípade požiadavky ultrazvukový) spoločne s mechanickým kontaktným spínačom).
 • Kompletná elektro výzbroj pre zabezpečenie plynulej, bezproblémovej a automatickej prevádzky.

Štandardná dokumentácia PRAKTIKPUMP

 • Základné štandardy 
 • Technický list čerpadla
 • Technický list elektromotora
 • Výkresová dokumentácia čerpacej stanice - .dwg formát
 • Výkresová dokumentácia čerpacej stanice - .ifc formát (REVIT)
 • Zoznam zariadení a materiálu, výkaz výmer
 • Návrh logiky riadenia a elektrovýzbroje 

Spoločnosť PRAKTIKPUMP, s.r.o. disponuje štandardami čerpacích staníc odpadových vôd, v ktorých sú detailne popísané požiadavky pre návrh čerpacích staníc, stavebné a strojno-technologické požiadavky, požiadavky na elektro časť a pod. Štandardy sú vypracované na základe dlhoročných skúseností v danej oblasti a sú v súlade s najnovším platnými normami a legislatívou. 

pk-footer-logo