Zelené Slovensko je jeden z piatich pilierov Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorý má Slovensku pomôcť vysporiadať sa so silným poklesom ekonomiky v dôsledku pandémie nového koronavírusu. Na to, „aby sme našim deťom zanechali zelenšiu a čistejšiu krajinu“, prerozdelíme 1.9 mld € v rámci piatich komponentov, z ktorých väčšina sa zameriava na výmenu využitia neobnoviteľných a „nezelených“ zdrojov energie za tie obnoviteľné. Komponent číslo 6, ktorý by hovoril o znižovaní využitia energie, súčasťou materiálu nie je.

ZELENÉ TECHNOLÓGIE, NIE LEN ZELENÁ ENERGIA

Každý výrobný závod, menšia či väčšia firma, využíva pre svoj chod technológiu náročnú na spotrebu elektrickej energie. Spotreba energie samotnej stavby, bez technológie umožňujúcej fungovať alebo vyrábať, je pritom zanedbateľná v porovnaní so spotrebou strojov. Nehovoríme o rádovom počte najväčších priemyselných podnikov na Slovensku.

Hovoríme o tisíckach budov a strojov od čistiarní odpadových vôd, ktoré nájdeme v takmer každej obci, cez akékoľvek malé firmy, ktoré potrebujú pre svoje fungovanie udržať v budove stálu teplotu, až po väčšie spoločnosti s niekoľkými technologickými budovami. Hovoríme o technológii v každej neadministratívnej budove naprieč vodárenstvom, teplárenstvom a priemyslom. Snahy Slovenska o znižovanie spotreby energie sa pritom obmedzujú najmä na obnovu budov, avšak v zmysle výmeny fasády, okien, či výmeny elektrických rozvodov. Na obnovu technológie, ktorá je vo vnútri a spotrebúva energiu neporovnateľne vyššiu ako budova samotná, sme zabudli.

OBROVSKÝ POTENCIÁL ENERGETICKÝCH ÚSPOR

Súčasťou tejto technológie sú stroje. Sú to najmä čerpadlá, miešadlá, dúchadlá, vývevy a iné točivé stroje, bez ktorých by sme nemohli napríklad napustiť pohár čistej vody. Odhadujeme, že na Slovensku je dnes osadených približne 70 000 priemyselných čerpadiel, z ktorých viac ako polovica spotrebúva priemerne 30% elektrickej energie zbytočne.

Pri výkone elektromotora priemerného priemyselného čerpadla sa spotrebúva 7,5 kW za hodinu. Ak hovoríme o úspore na úrovni 30% u polovice týchto čerpadiel na Slovensku, v absolútnych číslach ide o takmer 80 MW elektrickej energie, ktorá je spotrebovaná každú hodinu zbytočne. Pre porovnanie, Žilinská vodná elektráreň, ktorá je štvrtou najväčšou vodnou elektrárňou na Slovensku, má inštalovaný výkon 72 MW.

Vodné dielo Žilina s inštalovaným výkonom 72 MW

Energetická neefektívnosť a vysoké prevádzkové náklady tisícok týchto zariadení súvisí najmä s ich zastaralosťou. Kým priemerná účinnosť čerpadiel osadených napríklad vo vodárenstve sa dnes pohybuje medzi 40 - 60%, moderné hydrauliky dosahujú účinnosť nad 80%.

Napríklad, výmena jediného čerpadla v čistiarni odpadových vôd Horný Hričov za ekologickú alternatívu znížila spotrebu elektrickej energie o 39%, ušetriac tak takmer 10 000 € ročne. Výmenou dvoch čerpadiel ušetrí SHP Slavošovce pri výrobe papiera 11 000 € ročne. Vynásobiac číslom aplikácií na Slovensku, hovoríme o obrovskom potenciáli energetických a ekonomických úspor. Čísla sa pritom týkajú zvýšenia efektivity len samotného stroja.

ŽIVOTNÝ CYKLUS PRODUKTU

Téma energetickej efektivity bez zmienky o komplexnom pohľade na životný cyklus stroja alebo technológie (tzv. Life Cycle Cost) by bola vytrhnutou z kontextu.

Graf nižšie popisuje príklad nákladov počas životného cyklu štandardného industriálneho čerpadla strednej veľkosti.  Investícia do samotného produktu, v tomto prípade čerpacieho agregátu, tvorí len 10% z celkových nákladov počas jeho životného cyklu. Rádovo vyššie náklady predstavuje jeho prevádzka, servis a spotrebovaná energia.

Typické náklady počas životného cyklu štandardného industriálneho čerpadla strednej veľkosti.
Typické náklady počas životného cyklu čerpadla

Absolútne čísla validujú využívanie LCC modelu nepriestrelne. Kým investícia do samotného stroja môže predstavovať 2 porovnateľné alternatívy riešenia, pohľad na ďalšie časti jeho životného cyklu ukazuje jednoznačnú preferenciu v prospech jedného z nich. Príklad porovnania štandardného riešenia na trhu s čerpadlami ukazuje až o 38% vyššie celkové náklady v porovnaní s iným dostupným riešením. Inými slovami, kým jednorazovo zaplatíme rovnako, počas 15-tich rokov preplatíme jeden z variantov o 38%.

Ešte vyššie roztváranie nožníc môžeme vidieť v prípade, že do úvahy vezmeme ďalší parameter produktu, a to jeho životnosť. Konštrukcia, použité materiály a technické riešenie stroja stoja za rozdielnou životnosťou produktu, v prípade čerpadiel až do výšky dvojnásobku životného cyklu.

Ak porovnáme náklady na čerpadlo, ktoré má životnosť 15 rokov s nákladmi na čerpadlo, ktoré funguje 30 rokov, hovoríme v podstate o zopakovaní dvoch životných cykloch menej kvalitnej alternatívy. V takomto prípade sú celkové náklady počas 30-tich rokov takmer 2-násobné (o 48% viac v porovnaní s odolnejšou verziou).

Nehovoríme pritom o tom, že ak si priplatíte, kúpite lepší produkt, ktorý vám vydrží dlhšie. Hovoríme o produktoch za rovnakú cenu, z ktorých jeden je kvalitnejší, ekologickejší a vydrží dlhšie. Ak by existovala Heureka pre čerpadlá, nebolo by o čom hovoriť.

V prípade obstarávaní nových technológií a modernizácii, bez využívania Life Cycle Cost modelu nemôžeme hovoriť o reálnom záujme o ekológiu, ani ekonomiku.

PREDIKTÍVNA DIAGNOSTIKA

Prediktívna diagnostika je téma, pri ktorej neexistujú argumenty proti. Snímače osadené na zariadeniach monitorujú ich stav v reálnom čase. Získané dáta umožňujú včasnú detekciu porúch a efektívne plánovanie ich údržby.

Takéto snímače je možné osadiť na všetky točivé stroje, nezávisle od ich veku alebo technického stavu. Investícia do nich je zanedbateľná (rádovo niekoľko sto eur za jeden kus) v porovnaní s investíciou do nového stroja (hoci pri výmene čerpadla za vysokoúčinnú alternatívu je návratnosť do 3 rokov)  a to bez ďalšieho zaťaženia životného prostredia. Najmodernejšie snímače totiž získavajú energiu pre svoj chod priamo zo stroja, na ktorom sú osadené, a nie z jednorazových batérií. Takáto ekologická alternatíva je dokonca slovenskou inováciou, ktorá nemá na svetovom trhu “zelených snímačov” konkurenciu.

Vymeniť súčiastku za 20 € je lacnejšie a ekologickejšie ako výmena stroja v hodnote niekoľko tisíc. Ako najväčšie servisné stredisko pre čerpaciu techniku na Slovensku ročne servisujeme zhruba 600 čerpadiel a iných točivých strojov. Priemerná hodnota opravy jedného stroja bola v minulom roku v našom stredisku v hodnote 1470 €. Ekologický snímač, ktorý počet servisných zásahov z dôvodu poruchy v podstate znižuje na nulu, stojí jednu tretinu. Priemerná hodnota servisného zásahu čerpadla, na ktorom je osadený snímač, bola v hodnote 275 €. V takomto prípade išlo prevažne o bežnú údržbu ako výmena ložiska, tesnenia, a prevádzkovej náplne.

V krátkodobom horizonte možno nie je možné vymeniť všetku technológiu na Slovensku za efektívnu alternatívu. Pre zefektívnenie všetkej technológie na Slovensku prostredníctvom snímačov však neexistujú argumenty proti.

KOMPLEXNÝ POHĽAD NA EKOLÓGIU

Komplexný pohľad na technológiu zahŕňa komponenty presahujúce samotný produkt. V prípade čerpacej techniky je to napríklad najefektívnejší návrh stroja v rámci parametrov, čerpadlo s najvyššou účinnosťou a kvalitnou konštrukciou, osadenie snímačov, ktoré umožňujú stroju fungovať najefektívnejšie a zároveň ho kontrolujú, aby sa nepoškodil, minimálne náklady na servis, dlhá životnosť a 100%-ná recyklovateľnosť použitých materiálov.

Hoci takýto prístup sa najmä pri pohľade na argumenty podložené číslami môže zdať samozrejmým, nie je štandardom. Pri verejných obstarávaniach absentuje prístup založený na porovnávaní LCC modelu. Dokonca, neexistuje žiadna norma regulujúca ekologické parametre točivých strojov ako sú napríklad čerpadlá. Aj v nových projektoch, v štátnom aj súkromnom sektore, dnes nájdeme aplikáciu čerpadiel so spotrebou energie o desiatky percent vyššou ako sú dostupné alternatívy. Iné stroje, ako napríklad motory, pritom podliehajú v tejto oblasti silnej regulácii.

Efektívny pohľad na ekológiu je ten, ktorý neabstrahuje riešenia prinášajúce úspory v energetickej spotrebe. Potenciál zelených technológií na Slovensku bol doposiaľ prehliadaný. V prípade Plánu obnovy a odolnosti SR ešte nie je neskoro to napraviť.