Pre znižovanie spotreby elektrickej energie, a tým taktiež množstva emisií CO2, vypracovala Európska únia príslušnú legislatívu. Využitím energie a účinnosti asynchrónnych motorov sa zaoberá smernica EuP a smernica EU 2009/125/ES. Všetky tieto smernice sú začlenené do legislatívy všetkých krajín EÚ.

Od roku 2009, odkedy EU stanovila tieto smernice na najrozšírenejšie stroje na svete, čo sú elektromotory, v nijakom smere nebol urobený posun v rámci druhých najrozšírenejších strojov na svete, a to čerpadiel. Kde práve u nich prax ukazuje, že je možné dosahovať úspory aj 40% len na elektrickej energii. Tieto fakt je možné vidieť ja na obrázku 2 nižšie, spracovaným Katedrou energetických a hydraulických strojov STU Bratislava.

Obr. 2: Porovnanie účinnosti rôznych typov čerpadiel

Legenda: červená - do 5 l/s; zelená 5-10 l/s; modrá 10-30 l/s; čierna 30-100 l/s; fialová 100-300 l/s; žltá 300-1000 l/s. Krížiky - štandardné čerpadlá určené na pitnú vodu; štvorčeky – jednolopatkové čerpadlá SPIRAM určené na odpadovú vodu ; kosoštvorce – štandardné čerpadlá na odpadovú vodu.

V rámci Slovenska je pripravovaný na Ministerstve životného prostredia  veľký počet projektov (výstavba čistiarní odpadových vôd, vodojemov, úpravní vôd,  protipovodňové opatrenia, zavodňovanie a pod), kde budú použité veľké množstvá čerpadiel (točivých strojov) . Práve účinná norma-smernica v tomto smere by mohla viezť k zníženiu spotreby elektrickej energie a vo výsledku ku zníženiu uhlíkovej stopy CO2 na Slovensku.

Príkladom môže byť jednoduchá smernica viď obr. 3, kde sú stanovené minimálne parametre strojov podľa ich veľkosti.

V inom prípade, aj napriek novým výstavbám a modernizáciám sa nedosiahne maximálna efektivita, ktorú je možné dosiahnuť používaním moderných technológií.