Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s

Riešenie

Na základe požiadavky spoločnosti BVS, a.s. na optimalizáciu prevádzkových nákladov vytypovaných čerpacích staníc bolo vykonané dlhodobé meranie prevádzkových parametrov na ČS P. Biskupice pomocou najmodernejších SMART snímačov 4.0. Následne bola urobená analýza a návrh nových parametrov čerpacích agregátov. Optimalizácia čerpadiel spočívala v znížení dopravnej výšky na presný tlak systému, výmene agregátov za vysokoúčinnostné, a výmene elektromotorov 6kV podľa najnovších účinnostných noriem IE3. Osadené boli 2ks nových čerpacích agregátov vrátane úpravy základových rámov a výmeny káblových rozvodov a ochrán elektromotora.

Mesačná úspora 9000 EUR/mesiac (78,3 MWh)

Návratnosť investície do výmeny čerpacieho agregátu 11,5 mesiaca.

Pôvodné agregáty:
Priemerná spotreba 417,4 MWh
Mesačné náklady pri predpoklade 0,15 EUR/mesiac48 000 EUR/mesiac
Novoosadené agregáty:
Priemerná spotreba339,1 MWh
Mesačné náklady pri predpoklade 0,15 EUR/mesiac39 000 EUR/mesiac

Výhody nášho riešenia

Hlavnou výhodou tejto modernizácie bola jeho realizácia jednou spoločnosťou od analýzy, cez výmenu čerpadiel až po ich servis a kontroly jednou spoločnosťou. Na základe tejto skutočnosti sme boli schopný garantovať úsporu danej investície, vďaka čomu náš partner dosiahol návratnosť investície do čerpacieho agregátu už za 11,5 mesiaca.

Po tejto dobe spoločnosť BVS ťažila z úspory na prevádzke danej pozície, na ktorej pri správnej prevádzke nemusia byť vykonávané servisné opravy po dobu 10 rokov, a to z dôvodu osadenia nových agregátov.