Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Pre spoločnosť BVS, a.s. sme pokryli celkovú rekonštrukciu nefunkčných čerpacích staníc uskladňovacích nádrží č. 1 a 2 v Čistiarni odpadových vôd v meste Skalica. Projekt zahŕňal výmenu pôvodných potrubných rozvodov, výmenu nefunkčného čerpacieho agregátu a elektrickej časti jednotlivých staníc.

Do prevádzky boli zakomponované horizontálne odstredivé čerpadlá s koncovým saním od firmy PRAKTIKPUMP s typovým označením 150-PCE-11-GG-271-ET6 (kalové prevedenie). Hlavnou výhodou týchto agregátov je ich spoľahlivosť, vysoká účinnosť a nízke prevádzkové náklady.

- Návrh a 3D vizualizácia

- Dodávka a montáž na kľúč s kompletnou projektovou dokumentáciou

- Zabezpečenie prevádzkyschopnosti

- Komplexný servis

3D vizualizácia riešenia

Riešenie

3D vizualizácia jednotlivých čerpacích staníc uskladňovacích nádrží priniesla investorovi detailnú predstavu o navrhovanom technickom riešení. To zahŕňalo nové produkty, vytypované na základe špecifických parametrov. Realizovaná montáž zariadení a rekonštrukcia elektročasti eliminovali počet potrebných dodávateľov. Súčasťou dodávky bola aj technická správa, prevádzkový poriadok a projekt skutočného vyhotovenia vrátane certifikátov a atestov dodaných komponentov, revíznych správ, ako aj celkové zaškolenie pracovníkov zodpovedných za prevádzku čerpacích staníc. 

Navrhnuté čerpadlá PRAKTIKPUMP 150-PCE-11-GG-271-ET6 (Q = 25 l/s, H = 10 m) sme namontovali na pozície pôvodných čerpadiel s potrebnými stavebnými úpravami základových dosiek. Následne boli vymenené pôvodné potrubné rozvody spolu s uzatváracími armatúrami. Do oboch čerpacích staníc boli doplnené ponorné čerpadlá PRAKTIKAL BA 205 do jímky na odčerpávanie vznikajúcej prebytočnej vody (preplach upchávky, spodná voda, čistenie miestnosti).

Modernizácia elektročasti spočívala v celkovej demontáži pôvodných oceľových rozvádzačov, pričom tieto boli nahradené novými moderným vyhotoveniami (ŠTART/STOP čerpadla, svetelná signalizácia CHODU/PORUCHY čerpadla). Vymenené boli taktiež vstupné ističe, prepäťové ochrany, výstroj pre jednotlivé čerpadlá a ďalšie objekty elektro časti.

Súčasťou odovzdaného projektu bola kompletná projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia s prevádzkovým poriadkom.

Pôvodný stav:

Nový stav: