Veľké značky potrebujú silných miestnych partnerov, ktorí dávajú záruku istoty kvalitných služieb.

Túto skutočnosť si plne uvedomuje aj spoločnosť GRUNDFOS, popredný svetový výrobca čerpadiel. Preto v nej vypracovali systém auditu a následnej certifikácie všetkých servisných partnerov, ktorí poskytujú servisné služby pre produkty značky GRUNDFOS. Výsledkom je, že servisná organizácia, ktorá úspešne prejde týmto procesom získava štatút „AUTORIZOVANÝ SERVISNÝ PARTNER”.

Tento systém umožňuje budovať a udržiavať sieť servisných centier a autorizovaných servisných partnerov firmy Grundfos. Pravidelný a nezávislý audit servisných stredísk a autorizovaných servisných partnerov je zárukou špičkovej certifikovanej kvality.

Účelom auditu sú oblasti:

Zamerané dovnútra - zisťovanie, či servisný partner spĺňa podmienky stanovené v certifikačnom procese a posilnenie partnerstva medzi spol. GRUNDFOS a servisnými partnermi. Nasleduje poskytnutie užitočnej spätnej väzby, ktorá umožňuje servisným partnerom priebežne zvyšovať úroveň poskytnutých servisných služieb.

Zamerané smerom von - zvýšenie kvality servisu a zabezpečenie najvyššieho možného štandardu popredajných služieb pre zákazníkov GRUNDFOS kdekoľvek na svete.

Obsah a rozsah certifikačného procesu je detailne rozpracovaný v certifikačnom manuáli, kde sú podrobne rozpísané jednotlivé oblasti, rozdelené do konkrétnych bodov s konkrétnymi podmienkami a ich bodovým ohodnotením. Tie musí servisný partner bezpodmienečne spĺňať.

Hlavné posudzované oblasti sú napríklad:

 • Servisné priestory a zamestnanci – posudzuje sa úroveň priestorov, vybavenie servisného strediska, technické zázemie, kvalifikácia a úroveň servisných technikov a ich schopnosť pracovať s diagnostickými a inými podpornými systémami, účasť na školeniach, atď.
 • Oblasť životného prostredia – posudzuje sa činnosť servisnej organizácie a jej dopad na životné prostredie, či má spoločnosť zavedený Systém environmentálneho manažérstva, atď.
 • ISO certifikácia – posudzuje sa, či a v akom rozsahu má spoločnosť certifikáciu s dôrazom na ISO 9000, ISO14000 a ISO18000. Posudzuje sa rozsah oblastí a úroveň a dodržiavanie interných predpisov či smerníc
 • Oblasť zabezpečenia Zdravia a bezpečnosti pri práci – posudzuje sa úroveň zabezpečenia BOZP, interné normy a ich dodržiavanie, vybavenie zamestnancov ochrannými prostriedkami, školenia v tejto oblasti atď.
 • Budovanie značky Grundfos - posudzujú sa marketingové, obchodné a propagačné aktivity

Každý bod v jednotlivých oblastiach je ohodnotený bodovým rozsahom v závislosti od miery plnenia. Aby spoločnosť úspešne prešla certifikačným procesom, musí spĺňať minimálne požiadavky na bodové ohodnotenie pre jednotlivé oblasti.

Zlatý servisný partner GRUNDFOS

Úspešná servisná organizácia získava štatút „Autorizovaného servisného partnera“, pričom tento štatút je ešte odstupňovaný do rôznych úrovní na základe súčtu celkovo dosiahnutých bodov: Bronzový, Strieborný alebo Zlatý.

Spoločnosť PRAKTIKPUMP s.r.o. dlhodobo systematicky pracuje na budovaní kvality svojho servisného strediska. To sa odzrkadlilo aj na výsledku auditu a následnej certifikácie.

S hrdosťou tak môžeme deklarovať, že sme získali štatút Zlatý servisný partner GRUNDFOS.

Získanie tohto štatútu je zárukou, že PRAKTIKPUMP je schopný poskytovať servisné služby na najvyššej možnej úrovni a prináša zákazníkom špičkové odborné poradenstvo priamo na mieste aplikácie. Naši servisní experti Vám venujú svoj čas, aby s Vami kompetentne a efektívne konzultovali Vaše problémy a nachádzali na ne efektívne riešenia.

Našim obchodným partnerom to prináša množstvo benefitov, ako napríklad:

 • Pohotový reakčný čas na požiadavku servisných služieb
 • Rýchla dostupnosť servisných služieb vrátane dodávok dôležitých náhradných dielov
 • Uvedenie zariadení do prevádzky a údržba na mieste
 • Autorizované záručne kontroly
 • Bezproblémová prevádzka Vášho systému
 • Vykonávanie auditov a certifikácie systémov nezávislou firmou

O značke GRUNDFOS

GRUNDFOS je jedným z popredných svetových výrobcov čerpadiel. Hlavnými produktmi firmy sú obehové čerpadlá pre vykurovanie a klimatizáciu, odstredivé čerpadlá pre priemysel, dodávky vody, kanalizácie a dávkovanie. Spoločnosť GRUNDFOS je v súčasnosti najväčším svetovým výrobcom obehových čerpadiel, ktoré pokrývajú cca 50% svetového trhu v tejto kategórii čerpadiel. Sme radi, že jedným zo silných partnerov tejto globálnej značky je aj PRAKTIKPUMP.

Pre cenovú ponuku servisných služieb kontaktujte naše obchodné oddelenie na adrese predaj@praktikpump.sk alebo volajte na číslo 0915 332 373.