Slovenský vodohospodársky podnik, a.s.

ČS Nováky je z hľadiska dodávky technologickej vody odberateľom považovaná za strategický objekt v regióne. Z tohto dôvodu prebehla celá rekonštrukcia počas plnej prevádzky.

 • Zníženie inštalovaného výkonu ČS z pôvodných 3,32 MW na 1,26 MW
 • Výmena čerpacích agregátov
 • Montáž kompaktnej automatickej zavodňovacej stanice spolu s potrubným rozvodom
 • Generálna oprava uzatváracích armatúr a servopohonov
 • Revízia a komplexná oprava potrubného systému
 • Celková výmena filtračnej technológie vrátane stavidiel DN1200
 • Kompletná modernizácia riadiaceho pracoviska
 • Celková rekonštrukcia elektroinštalácie: hermetizované transformátory 22/0,4kV-1600kVA, VN 22kV rozvodňa, frekvenčné meniče 400kW, PRS, MaR a ASRTP, prípojka pre záložný zdroj –
  dieselagregát
 • Inštalácia prediktívneho SMART zariadenia

Riešenie

Vo vstupnej filtračnej stanici boli osadené štyri filtračné koše, vyhotovené z odolnej ocele tr. 17, ktoré zabezpečujú požadovanú kvalitu vody z hľadiska bezpečnej prevádzky čerpadiel. Súčasťou rekonštrukcie filtračnej stanice bola aj výmena šiestich stavidlových uzáverov DN1200. V samotnej čerpacej stanici boli osadené štyri nové čerpacie agregáty pozostávajúce z čerpadla typu SPLIT CASE a vysoko účinnostného elektromotora s výkonom 315 kW. Každé z týchto čerpadiel je navrhnuté na menovitý prietok 300 l/s pri dopravnej výške 74 m, pričom disponuje 400 kW frekvenčným meničom pre jeho reguláciu.

Ovládanie samotných čerpadiel je zabezpečené na základe tlakového snímača umiestneného na spoločnom výtlačnom potrubí. V prípade nízkej hladiny vody vo filtračnej stanici sa zavodnenie hydrauliky čerpadiel dosiahne kompaktnou automatickou zavodňovacou stanicou pozostávajúca z dvoch vodokružných vývev, dvoch podtlakových nádob, cirkulačnej nádoby servisnej kvapaliny a príslušenstva. Potrubné rozvody vákua sú vyhotovené v materiálovom prevedení AISI 304. Celý potrubný systém technologickej vody bol podrobený komplexnej oprave a uzatváracie armatúry spolu so servopohonmi generálnej oprave.

Kompletnou rekonštrukciou prešlo aj riadiace pracovisko (velín), ktorá pozostávala zo stavebných úprav a modernizácie technického vybavenia, ktoré spĺňa najvyššie štandardy. V rámci elektroinštalácie prešla celá ČS zásadnou obnovou, pričom boli osadené dva nové transformátory 22/0,4kV-1600kVA, bola zrealizovaná výmena VN rozvodne R22 a kompletného prevádzkového rozvodu silnoprúdu vrátane rozvádzačov a frekvenčných meničov. Pre MaR a ASRTP bol priamo v strojovni osadený DT rozvádzač s dotykovou obrazovkou a integrovaným PLC systémom. V prípade výpadku elektrickej energie v celom objekte, je možnosť čerpací agregát pripojiť priamo pomocou prípojky pre záložný zdroj - dieselagregát.

Na zabezpečenie maximálnej ochrany a predikcie namontovaných technologických zariadení a s prihliadnutím na bezpečnú a stabilnú dodávku vody odberateľom, sú v celej ČS inštalované najmodernejšie ovládacie a riadiace prvky – snímače. 

Výhody nášho riešenia

Ovládanie celej ČS je navrhnuté v plne automatickom režime, ktorý zabezpečuje stabilnú a bezpečnú dodávku technologickej vody v závislosti od požiadaviek odberateľov. Čerpacie agregáty sú vybavené frekvenčnými meničmi, ktoré zabezpečujú optimalizáciu čerpania a tým sa znižujú prevádzkové náklady a tiež negatívny vplyv na životné prostredie. Súčasťou nadriadeného systému je aj prediktívne SMART zariadenie od firmy PRAKTIKPUMP, s.r.o., ktoré zobrazuje v čase aktuálny stav čerpadla, čo umožňuje včasnú diagnostiku prípadnej poruchy zariadenia.