Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.

Príklad aplikáce, kde spoločnosť PRAKTIKPUMP, s.r.o. navrhla, vyrobila, namontovala a spustila najmodernejšiu technológiu odstraňovania arzénu pomocou ultrafiltrácie.

Toto riešenie zabezpečuje nielen vysokú mieru separácie tohto prvku, ale aj bezkonkurenčnú bezpečnosť kvality upravenej vody oproti tradičným spôsobom odstraňovania arzénu. Zdrojom vody sú banské vody obsahujúce zvýšenú koncentráciu arzénu. Surová voda je predupravená pomocou samodkalovacích filtrov. Po pridaní oxidačného a koagulačného činidla prebehne v rúrovom reaktore oxidácia arzénu a jeho adsorpcia na koagulante. Arzén je následne odseparovaný ultrafiltračnou jednotkou.

  • Zabezpečenie vysokej kvality pitnej vody použitím ultrafiltračnej technológie v spojení s koaguláciou
  • Zabezpečenie stabilnej kvality upravenej vody aj pri významnom kolísaní koncentrácie arzénu na vstupe do úpravne vody
  • Vysoká miera retencie baktérií > 99,9999% a vírusov > 99,99%, čím sa zabezpečujekompletná bariéra proti baktériám, vírusom a suspendovaným časticiam.
  • Redukcia zákalu na hodnoty nižšie než 0,1 NTU
  • Zabránenie akémukoľvek  prenikaniu hliníka (koagulačného činidla) do upravenej vody použitím ultrafiltrácie

RIEŠENIE

Úlohou navrhovanej technológie úpravy vody je zabezpečiť vysokú kvalitu dodávanej pitnej vody pri čo najvyššej miere automatizácie. Tieto parametre sú dosiahnuté použitím najmodernejších technológií v oblasti vodného hospodárstva, preto bola navrhnutá ultrafiltrácia ako hlavný technologický prvok kvôli svojim bezkonkurenčným separačným vlastnostiam popísaným vyššie. 

Technológia úpravy vody je umiestnená do existujúceho objektu úpravne. Rozkladá sa na troch podlažiach. Na spodnom podlaží sa nachádza vstupná zostava, kde nateká surová voda a je čerpaná do technológie. Na vstupe do úpravne vody je dávkovaný chlórnan sodný spolu s PAX18 (koagulačné činidlo). Dávkovanie je riadené PLC. Zároveň sa tu nachádza nádrž pracej vody s pracími čerpadlami. Na vyššom podlaží sa nachádza hlavná časť technológie – predfiltrácia, rúrový reaktor, ultrafiltrácia a neutralizácia. Po predfiltrácii voda prechádza cez tzv. rúrový reaktor, kde dochádza ku koagulácii. Vzniknuté mikrovločky sú odfiltrované v ultrafiltri. Na najvyššom poschodí je umiestnené chemické hospodárstvo a kompresorová stanica. 

Nominálny výkon úpravne je 10,0 l/s. Tento výkon je zabezpečovaný dvojicou plniacich čerpadiel a indukčným prietokomerom. Upravená voda odteká do  jímky upravenej vody odkiaľ je dopravovaná do distribučnej siete.

Odpadová voda je odvádzaná do neutralizačnej nádrž, kde prebieha neutralizácia na základe monitorovaného pH. Po neutralizácii je odpadová voda čerpaná do kalového hospodárstva, ktoré slúži na vyčírenie odpadovej vody a jej zahustenie kvôli minimalizácii množstva odvážaného kalu. Kalové hospodárstvo pozostáva z koagulačno/flokulačného reaktora, dávkovania koagulantu a flokulantu, lamelovej usadzovacej nádrže, zahusťovanej/akumulačnej nádrže a riadiacej jednotky.