OLO, a.s.

Napájacie čerpadlá pre napájanie kotla sú jedny z najdôležitejších komponentov z pohľadu bezpečnosti prevádzky spaľovacieho kotla. Spaľovací kotol v spoločnosti OLO Bratislava slúži na likvidáciu komunálneho odpadu, na výrobu elektrickej energie a tepla. Kľúčové sú čerpadlá, ktoré zabezpečujú kontinuálne chladenie celého hydraulického systému kotla. V prípade výpadku uvedených čerpadiel by došlo k havárii a deštrukcii samotného kotla.

Požiadavka od zákazníka bola na modernizáciu uvedených čerpacích agregátov vrátane príslušných obslužných armatúr. Pre riešenie uvedenej problematiky sme navrhli najmodernejšie napájacie čerpadlo od firmy KSB, celkové agregáty boli vyhotovené našou spoločnosťou PRAKTIKPUMP, s. r. o.  v našom výrobnom závode. Chladenie kotla zabezpečujú 3 čerpadlá, jeden kus je poháňaný hydromotorom a dva kusy sú poháňané elektromotorom riadené frekvenčným meničom.  Typ čerpacieho agregátu je PRAKTIKPUMP PCMN 25 50 G S 0 H ET.

Súčasťou výmeny bola dodávka základovej dosky, čerpadla, spojky, elektromotora, obtokového ventilu a nového potrubného systému súvisiaceho s výmenou uvedeného agregátu.

Vysoká úroveň návrhu zariadenia, realizácie, montáže, odladenie agregátu sofistikovanými prístrojmi (laserové zariadenie XT440 na súosenie čerpadla a motora, MOTOR ANALYZER 2 - zisťuje izolačný stav statora elektromotora) s podporou vysokokvalifikovaných pracovníkov zabezpečila bezproblémovú realizáciu výmeny v krátkom časovom horizonte v priebehu odstávky. Do dnešného dňa zariadenie nevykazuje žiadne vady a pravidelným monitoringom (diagnostika v rámci prediktívnej údžby) je zariadenie sledované a tým je zabezpečená jeho plnohodnotná bezpečnosť.