Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

Predmetom zákazky bola čiastočná rekonštrukcia úpravne vody Popradské Pleso, ktorá bola niekoľko desiatok rokov nevyužívaná. Pôvodná čerpacia technika bola predimenzovaná a následkom dlhodobého nepoužívania znefunkčnená. Požiadavkou zákazníka bolo aj doplnenie technológie pre zabezpečenie stáleho prietoku medzi spomínanou úpravňou vody a vodojemom 2x650 m3 na Štrbskom plese z dôvodu zabezpečenia zachovania kvality vody, ako aj eliminácie zamŕzania potrubia v zimných mesiacoch.

V rámci rekonštrukcie boli vymenené pôvodné čerpacie agregáty, doplnená automatická tlaková stanica (zabezpečenie stáleho prietoku medzi ÚV P. Pleso a VDJ Š. Pleso), vymenené boli nefunkčné manuálne, ako aj automatické armatúry, prietokomery. Taktiež boli doplnené ultrazvukové hladinomery na pieskových filtroch a dávkovanie chlórňanu sodného, ako aj meranie voľného chlóru. Na zistenie dostatočnej kvality vody boli v úpravni vody nainštalované tri kusy zákalomerov zabezpečujúce kontinuálne merania zákalu na jednotlivých potrubných vetvách.

  • Návrh a 2D projekcia

  • Dodávka a montáž na kľúč

  • Zabezpečenie prevádzky

  • Komplexný servis

Riešenie

2D projekcia priniesla investorovi detailnú predstavu o navrhovanom technickom riešení. To zahŕňalo nové produkty vytypované na základe špecifických parametrov.

Súčasťou dodávky bol aj prevádzkový poriadok, projekt skutočného vyhotovenia vrátane zoznamu dodaných strojnotechnologických komponentov, technologická schéma, ako aj celkové zaškolenie pracovníkov zodpovedných za prevádzku úpravne vody. 

Na zabezpečenie kontinuálneho prietoku v prívodnom potrubí smer VDJ Š. Pleso bola v Úpravni vody P. Pleso nainštalovaná automatická tlaková stanica s kapacitou 2x3 l/s (H = 115 m). Kontinuálny prietok v danej potrubnej vetve zabezpečuje zachovanie kvality čerpanej upravenej vody, ako aj to, že nedochádza ku zamŕzaniu potrubia v čase zimných mesiacov. Logika ovládania ATS bola nastavená na dva prevádzkové režimy, kedy je možné jej ovládanie od tlaku (nastavenie požadovanej hodnoty tlaku na frekvenčnom meniči), resp. čerpanie na maximálny výkon (50 Hz) pre zabezpečenie rýchleho plnenia VDJ Š. Pleso. Riadenie automatickej tlakovej stanice je možné manuálne z miestnej spínacej skrinky, resp. diaľkovo priamo z dispečingu.

Výmena pôvodnej čerpacej techniky spočívala v demontovaní predimenzovaných čerpacích agregátov s kapacitou 30 l/s a ich nahradenie modernými vertikálnymi viacstupňovými čerpadlami s frekvenčnými meničmi s kapacitou 12 l/s (H = 120 m). Celkovo išlo o výmenu 2 kusov čerpacích agregátov, ktoré boli namontované na pozície pôvodných čerpadiel s potrebnými stavebnými úpravami základových dosiek, následne boli pripojené na potrubné rozvody. Prevádzkovanie bolo nastavené obdobným spôsobom, ako v prípade automatickej tlakovej stanice, a teda s možnosťou zvolenia medzi dvomi režimami (možnosť výberu režimu miestne, resp. diaľkovo).

Riadenie čerpacích agregátov, ako aj automatickej tlakovej stanice je zabezpečené pomocou frekvenčných meničov a možnosti výberu medzi režimom riadenia čerpadiel od tlaku v systéme, resp. maximálny výkon (50 Hz). Všetky čerpacie agregáty sú taktiež riadené od výšky hladiny v jednotlivých vodojemoch, pričom pri dosiahnutí maximálnej hladiny na VDJ Š. Pleso dochádza k vypnutiu čerpacích agregátov o kapacite 12 l/s. Automatická tlaková stanica pokračuje v činnosti, kvôli zabezpečeniu kontinuálneho prietoku.

V Úpravni vody P. Pleso boli taktiež inštalované zariadenia zabezpečujúce hygienizáciu vody. Dezinfikovanie distribuovanej vody do spotrebiska je zabezpečené prostredníctvom systému na meranie a dávkovanie chlórňanu sodného. Pre tento účel bolo v zariadení nainštalované dávkovacie čerpadlo chlórňanu sodného v kombinácii s meraním voľného chlóru, ktorých výstupy sú prenášané diaľkovo cez prenosy na dispečing.

Na meranie kvality pritekajúcej (surovej) vody do objektu, ako aj vody vystupujúcej z Úpravne vody P. Pleso sme na jednotlivé potrubné vetvy nainštalovali kontinuálne merače zákalu, ktoré vyhodnocujú kvalitu pretekajúcej vody a výsledky taktiež vysielajú cez prenosy na dispečing.

Celá realizácia spoločnosťou PRAKTIKPUMP zabezpečila plnú prevádzkyschopnosť Úpravne vody Popradské pleso. Okrem spomenutých zásahov boli vymenené taktiež nefunkčné uzatváracie armatúry (manuálne, so servopohonom), pôvodné prietokomery (vymenené za indukčné od spoločnosti SIEMENS), doplnené ultrazvukové hladinomery na pieskové filtre (signalizácia vzdutia hladiny a následne riadenie prepínania jednotlivých filtrov). Na výtlačnom potrubí smer VDJ Š. Pleso bola doplnená protirázová ochrana typu CLA-VAL zabezpečujúca ochranu systému proti tlakovým rázom.